طرح فروش اقساطی شاهین

طرح فروش اقساطی سایپا با محصول شاهبن

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

طرح فروش اقساطی شاهین از روز شنبه مورخ 30 مهر ماه آ غاز خواهد شد، این طرح از ساعت روز شنبه آغاز خواهد شد.

تاریخ انتشار 29/مهر/1401