تغییر ساعت طرح ترافیک

ساعت طرح ترافیک از امروز باتوجه به تغییر ساعت ادارات، تغییر کرده است .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با توجه به تغییر ساعت اداره های دولتی ساعات اجرای طرح ترافیک از امروز از ساعت 8:30 تا 16 اجرا می شود ، در این تغییر زمانی شهروندان فقط یکبار پس از 14:30 از این دو محدوده خارج می شوند .

ساکنان در دو طرح ترافیک و آلودگی هوا هم می توانند پس از ساعت 14:30 به دو محدوده کنترل ترافیک فقط یکبار رایگان ورود کنند .

تاریخ انتشار 01/شهریور/1400