برگ سبز برای انتقال خودرو کافیست

دیگر برای تعویض پلاک نیاز به ثبت سند در دفتر اسناد رسمی نیست و حتی مراکز تعویض پلاک هم تاییدیه به خریدار جهت تنظیم سند نمی‌دهند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سازمان ثبت اسناد: نظر به اینکه ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 تصریحی به ضرورت اخذ و ملاحظه گواهی نقل و انتقال – تحت عنوان تاییدیه نقل و انتقال – قبل از هر گونه انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد لذا برگ سبز از مراکز تعویض پلاک، ابرازی از طرف دارنده خودرو که مبین احراز ، بررسی و جری تشریفات قانونی مصرحه بوده کفایت امر را نموده و لزومی به اخذ تاییدیه مورد بحث قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.

تاریخ انتشار 31/شهریور/1400