آمار تولید محصولات ایران خودرو در سال 1400

ایران خودرو آمار تولید هر دستگاه خودرو را به تفکیک منتشر کرد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

آمار تولید ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه برای سال جاری منتشر شد.

تاریخ انتشار 02/اسفند/1400