بسترن

فروخته شد

بسترن B50F

1396

$745,000,000تومان

فروخته شد

بسترن B30

1397

$1,200,000,000تومان

فروخته شد

بسترن B30

1398

$340,000,000تومان